Referater

Referater af bestyrelsesmøder

Generalforsamling 1.februar 2024

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Bestyrelsens forslag til afdelingens virke for det kommende år
 5. Budget og kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Evt.

Punkt 1: Søren blev valgt som dirigent. Der er 3 fremmødte ud over bestyrelsen.

Punkt 2: Bestyrelsen berettede om den gymnastiksæson, der netop er afsluttet.

Der var til stor jubel 4 fremmødte til generalforsamlingen 2023 ud over bestyrelsen. Dejligt! Det er aldrig sket før.

Opvisning 2023 blev gennemført med stort publikum og gæstehold fra Hørning.

23/24 var igen en sæson med stor tilmelding til alle hold. Igen har vi måttet begrænse antal gymnaster på flere hold, mest fordi det er svært når holdene bliver større end 30 gymnaster. Vi har fået mange nye trænere ind. Alle vores haltider er fuldt udnyttede. Årets nyhed var 2 drengehold samt et rytmehold i salen

Der er afholdt to kurser med instruktør fra DGI for at højne kendskabet til gymnastik blandt trænerne.

Julefrokost blev afholdt med juleburger, risalamande, banko og hygge.

I januar afholdtes der ekstra træning i SPD’s lokaler. Det var en sjov og lærerig dag for alle.

Vi har modtaget alle T-shirts og dragter - i år uden tryk på dragterne for at lette administrationen og spare på tryk.

I Floorball lykkedes det at få oprettet juniorhold i samarbejde med de andre hold i Silkeborg.

Punkt 3: Til trods for at vi har brugt mange penge i år, ender årets resultat stort set i 0. Det må anses for meget tilfredsstillende.

Generelt har vi haft mange medlemmer i år, og dette skaber både højere kontingentindtægt og større kommunalt tilskud. Derudover er det værd at bemærke, at vi fik næsten 23.000 kr. ind i entre fra forårsopvisningen – det er sgu flot! Samlet set er vores indtægter ca. 40.000 kr. større end i 2022.

Vores samlede udgifter er kun ca. 25.000 kr. større end sidste år, så vi ender derfor med et pænt rundt nul – som det også bør være i en forening hvor medlemmerne som udgangspunkt er medlemmer et år ad gangen.

Vi har fortsat en flot egenkapital, hvor der er plads til investering i nye redskaber, uddannelse af trænere, eller en dagstur. Inkl. vores tilgodehavende hos hovedforeningen, har vi ca. 225.000 kr. i klubkassen.

Alt i alt har vi økonomisk set en sund forening, hvor økonomien hænger sammen, og som har en tilpas egenkapital såfremt der, mod forventning, må komme dårligere tider.

Punkt 4: Vi skal som altid jagte nye trænere - disse er grundlaget for vores virke.

Det planlægges at der nedsættes et floorball udvalg (Lise Frydenlund og Anders Bæk Jensen) og floorball får sin egen fane på ØBGs hjemmeside/Holdsport.

Der er flere ønsker om nye redskaber - der udpeges en redskabsansvarlig der kan stå for at lave en samlet plan for hvad vi skal bruge og evt skille os af med for at holde redskabsrummet ryddeligt.

Kalender for næste sæson:

 • Åbner for tilmelding 1.juni
 • Trænermøde: Afholdes primo august i klublokalerne (prøve T-shirt + info)
 • Kursus for trænere - gerne flere
 • T-shirt/dragter bestilles: Ultimo oktober
 • Julefrokost: 1. torsdag i december kl 18 i klublokalerne
 • Ekstra træning i SPD: januar
 • Generalforsamling: Primo februar kl 19.30
 • Opvisning: Ultimo marts
 • Sæson-møde: Ultimo marts
 • Der trænes 1 uge efter opvisningen – her kan al afslutningshygge ordnes.

Punkt 5:

 • Hæver kontingent med 100kr for næste sæson for at imødegå det sænkede kommunale tilskud.
 • Alle trænere og hjælpere modtager ét gavekort på 600 kr til Sport 24 til indkøb af fx bukser
 • Frikontingent til husstanden (1 frikontingent pr. ”job”)
 • Træner T-shirt med logo og navn(hvis behov)
 • Derudover modtager primærtrænere der har ansvaret for et hold 1000 kr, hjælpere 500 kr. Betaling sker ved sæsonens slutning.
 • ØBG medlemmer får rabat i ØBG Fitness

Punkt 6:

Punkt 7: Morten Høgh Abel Linddahl vælges som formand. Søren Skriver fortsætter som Holdsports-ansvarlig. Tanja Elkjær Weber bliver tøj-ansvarlig. Nanna Friis indtræder som redskabsansvarlig. Lasse Heegaard fortsætter som kasserer. Guro Strypet fortsætter som eventkoordinator.

Janni Kastbjerg udtræder af bestyrelsen - der skal lyde et kæmpe tak her fra.

Birgitte Buchholt og Laila Mastrup fortsætter som revisorer.

Punkt 8: Eventuelt. Der spørges ind til haltider - der er ikke umiddelbart udsigt til flere, men vi kan nok finde nogle flere tider i salen.

De to kurser vi har afholdt evalueres. De gentages næste sæson med fokus på det helt basale. Samtidig kan vi sende folk på DGI kurser for at lære noget specifikt.

______________________________

Søren Skriver (dirigent)

Generalforsamling ØBG gymnastik 23. januar 2023

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Bestyrelsens forslag til afdelingens virke for det kommende år
 5. Budget og kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Evt.


Punkt 1: Søren blev valgt som dirigent


Punkt 2: Bestyrelsen berettede om den gymnastiksæson, der netop er afsluttet.

Den afsluttende opvisning blev gennemført med stort publikum. Dejligt at have 2 haller.

22/23 var igen en sæson med stor tilmelding til alle hold. Igen har vi måttet begrænse flere hold - delvis grundet manglende trænerkapacitet, men også at det er svært når holdene bliver større end 30 gymnaster. Vi har fået mange nye trænere ind. Alle vores haltider er fuldt udnyttede.

Vi startede sæsonen med et kursus hvor Jens underviste – det var en god dag.

Til den store ØBG dag var der ca 300 fremmødte. ØBG Hovedforeningen håber at gentage dagen i 2023.

Julefrokost blev afholdt med stort fremmøde fra trænerne.

Vi har modtaget alle T-shirts og for første gang har vi forsøgt os med dragter til de store hold.

Der var til stor jubel 4 fremmødte til generalforsamlingen ud over bestyrelsen. Dejligt! Det er aldrig sket før.


Punkt 3: Regnskabet er gennemgået af kassereren. Der er lavet årsregnskab for kalenderåret 2022. Det ser rigtigt fornuftigt ud og der er økonomi til uforudsete udgifter, planlagte arrangementer, kurser og lignende. Birgitte Buchholt og Laila Mastrup underskriver som revisorer. Vi har ca 225000 kr på bogen.


Punkt 4: Vi skal som altid jagte nye trænere - disse er grundlaget for vores virke.

Det foreslås at oprette et ”sæson-udvalg”. Dette har til formål at afgøre hvilke hold vi vil oprette i næste sæson, baseret på de træner-kræfter der er til rådighed. Samtidig skal det sætte en ”gymnastik-kurs” sådan at der bliver en sammenhæng mellem holdene. Der ud over skal der være fokus på at få uddannet og vejledt trænere og hjælpepiger for at alle kan føle sig rustet til opgaven. Førnævnte vedtages og det første sæsonudvalgs-møde fastsættes til 30.marts 19.30 - lige efter opvisningen.

Datoer for næste sæson:

 • -Åbner for tilmelding 1.juni
 • -Trænermøde: Afholdes x august i klublokalerne (prøve T-shirt + info)
 • -Kursus for trænere - afventer sæsonudvalget
 • -T-shirt/dragter bestilles: Ultimo oktober
 • -Julefrokost: 1. torsdag i december kl 18 i klublokalerne
 • -Generalforsamling: Primo februar kl 19.30
 • -Opvisning: Ultimo marts
 • -Sæson-møde: Ultimo marts
 • -Der trænes 1 uge efter opvisningen – her kan al afslutningshygge ordnes.
 • -Fastholder kontingent for næste sæson.
 • -Alle trænere og hjælpere modtager ét gavekort på 600 kr til Sport 24 til indkøb af fx bukser
 • -Frikontingent til husstanden (1 frikontingent pr. ”job”)
 • -Træner T-shirt med logo og navn
 • -Derudover modtager primærtrænere der har ansvaret for et hold 1000 kr, hjælpere 500 kr. Betaling sker ved sæsonens slutning.
 • -ØBG medlemmer får rabat i ØBG Fitness


Punkt 5:


Punkt 6: Der blev fra flere fremsat ønske om mere uddannelse af både trænere og hjælpepiger. Der blev også fremsat ønske om at oprette drengehold. Begge forslag tages op i sæsonudvalget.


Punkt 7: Søren Skriver fortsætter som formand.

Lasse Heegaard fortsætter som kasserer.

Tanja Elkjær Weber, Janni Kastbjerg, Guro Strypet fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Birgitte Buchholt og Laila Mastrup fortsætter som revisorer.


Punkt 8: Eventuelt.

Der er ønske om længere åbningstider i cafeen. Dette tages med på generalforsamling i ØBG Hovedforening.

______________________________

Søren Skriver (dirigent)                                         Generalforsamling 10.februar 2022

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Bestyrelsens forslag til afdelingens virke for det kommende år
 5. Budget og kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Evt.


Punkt 1: Søren blev valgt som dirigent


Punkt 2: Bestyrelsen berettede om den gymnastiksæson, der netop er afsluttet. Det var igen en sæson med stor tilmelding til alle hold. Igen har vi måttet begrænse flere hold - primært grundet manglende trænerkapacitet. Mest pres var der på 0.1.klasseholdet. Vi har fået mange nye trænere ind.

Vi startede sæsonen med et kursus hvor Jens underviste – det var en god dag.

Træningen startede i september og det mærkes tydeligt at der er meget mere ro i hallen grundet de nye rammer og at der nu er 3 gymnastikhold i streg.

Vi undgik nedlukning men har måttet aflyse adskillige træninger grundet corona.

Vi måtte desværre lukke DrengeTons da der var for få tilmeldte. Det lykkedes ikke at få rendt juniorfloorball i gang. Begge haltider blev dog fyldt ud med fodbold i stedet for.

Julefrokost blev afholdt med stort fremmøde fra trænerene.

Vi har bestilt T-shirts til alle og håber meget på at de kommer.

Den 1.marts starter ny cafe-bestyrer - ham skal vi bruge så meget så muligt.

Der var desværre ikke nogen fremmødte til generalforsamlingen ud over bestyrelsen.


Punkt 3: Regnskabet er gennemgået af kassereren. Der er lavet årsregnskab for kalenderåret 2021. Det ser rigtigt fornuftigt ud og der er økonomi til uforudsete udgifter, planlagte arrangementer, kurser og lignende. Birgitte Buchholt og Laila Mastrup underskriver som revisorer.


Punkt 4: Vi skal som altid jagte nye trænere. Vi håndplukker af 5.klasserne til næste sæson. Det er uvist om vi kan bære 6.klasserne næste år.

Til foråret afholdes stor ØBG åbningsfest for at fejre vores nye faciliteter. Begge dele promoveres kraftigt ved opvisningen.


Datoer for næste sæson:

 • -Åbner for tilmelding FØR sommerferien
 • -Trænermøde for voksne: Afholdes x august kl 19-21 i klublokalerne(prøve T-shirt + info)
 • -Kursus for unge trænere: Afholdes x august kl 9-10 i hallen
 • -Kursus for voksne trænere: Afholdes x august kl 10-12 i hallen
 • -Holdstart: Vi starter sæsonen primo september 2022
 • -T-shirt bestilles efter efterårsferien
 • -Julefrokost: Afholdes 1. tirsdag i december 2022 kl 18 i klublokalerne
 • -Generalforsamling 1. tirsdag i februar 2023 kl 19.30
 • -Opvisning: Afholdes ultimo marts 2023
 • -Der trænes 1 uge efter opvisningen – her kan al afslutningshygge ordnes.


Søren skal blive bedre til at afgive opgaver - samtidig er det godt at de enkelte bestyrelsesmedlemmer har en fast opgave. Derfor fordeles nedenstående opgaver:

- T-shirts: Bestilling, udlevering både trænere og gymnaster. Indgå i ØBG tøjudvalg (Janni)

- Gavekort Sport24 ved sæsonopstart (Janni)

- Julegaver til voksne og hjælpetrænere (Guro)

- Julefrokost: Bestil mad, book lokale, invitation, op pyntning, jule-lege (Guro)

- Redskaber: Nyanskaffelser, oprydning i redskabsrum og vedligehold (Tanja)

- Finde trænere og hjælpepiger(alle trænere - opfordre til at få fundet trænere til næste sæson)

- Træneropstartskursus: Koordiner med instruktør, indkald trænere, køb forfriskninger, book hal ()

- Opvisning: - Tidsplan, bestille stole, check lyd, invitation udsendes, speaker, programmer, entre-betaling,


Punkt 5:

 • -Fastholder kontingent for næste sæson.
 • -Alle trænere og hjælpere modtager ét gavekort på 600 kr til Sport 24 til indkøb af fx bukser
 • -Frikontingent til husstanden (1 frikontingent pr. ”job”)
 • -Træner T-shirt med logo og navn
 • -Derudover modtager primærtrænere der har ansvaret for et hold 1000 kr, hjælpere 500 kr. Betaling sker ved sæsonens slutning.
 • -ØBG medlemmer får rabat i ØBG Fitness


Punkt 6:

Ved holdopstart skal det informeres klart ud hvad der forventes af forældre fx tilstedeværelse i hallen, salg af julekalendere.

Formanden foreslår at alle hold spiser aftensmad i klublokalerne for at give vores nye cafe-bestyrer noget at rive i. Vedtaget.

Det foreslås at lade skolen bruge floorballudstyr for at få gang i juniorfloorball. Vedtaget.


Punkt 7: Søren Skriver fortsætter som formand.

Stine Meisel udtræder af bestyrelsen.

Lasse Heegaard fortsætter som kasserer.

Tanja Elkjær Weber indtræder som bestyrelsesmedlem.

Janni Kastbjerg, Guro Strypet fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Birgitte Buchholt og Laila Mastrup fortsætter som revisorer.


Punkt 8: Eventuelt.

 

______________________________ Søren Skriver (dirigent)            Generalforsamling(virtuel) 18. marts 2021


1. Årsberetning 

Vi fik en rigtig god sæsonstart med mange nye trænere og næsten hel ny bestyrelse. Samtidig skiftede hjemmeside/tilmelding til Holdsport. 

Der har igen været stor tilslutning til holdene. Sæsonen har været præget af corona og omlægninger ifm ibrugtagning af hal 2. 

Alle børn fik den nye ØBG-Tshirt med navn på ryggen. Det ser godt ud og giver en bedre holdfølelse.

Nedlukningen kom lige før jul men vi vil prøve at genoptage sæsonen når hallerne åbner igen.


2. Regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet og dette blev godkendt. Det underskrevne regnskab lægges på hjemmesiden. 


3. Kassererens opgaver

Kassereren overtager foreningens NemID, indberetning af medlemstal, ansøgning om børneattester og administration af MobilePay.


4. Sæsonafslutning

Det er ikke muligt at gennemføre en opvisning. For at få gang i gymnastikken vil vi forsøge at gennemføre et par træninger i maj.


5. Næste sæson

Sæsonstart er 1. uge i september - haller og sal er booket.

Der er opvisning 2. april 2022 - begge haller er booket.

Parkourholdet lukker desværre da instruktøren ikke ønsker at fortsætte.

Vi må alle holde udkig efter nye trænere/bestyrelsesmedlemmer.


6. Floorball

I løbet af kommende sæson vil "ØBG Floorball" blive sat i søen og skilt ud fra gymnastikafdelingen. Der skal laves en plan for hvordan den nystiftede afdeling køber floorballbanderne af gymnastikafdelingen. Søren Skriver skifter til floorballafdelingen hvorfor der skal udpeges en ny formand på Generalforsamling 2022.Bestyrelsesmøde 3. november 2020


1. Udskiftning i bestyrelsen

Tak til Dorte Waadde der træder ud efter mange år i bestyrelsen. I stedet indtræder Stine Meisel og Guro Strypet.

Søren Skriver Bach: Formand (Holdsport-ansvarlig)

Lasse Heegaard Pedersen: Kasserer

Janni Skov Kastbjerg: Bestyrelsesmedlem (Tøj-ansvarlig)

Stine Dalegaard Meisel: Bestyrelsesmedlm (Redskabs-ansvarlig)

Guro Strypet: Bestyrelsesmedlem


2. T-shirts

Alle børn får en blå-hvid ØBG T-shirt med navn på. Det samme gør alle trænere. Til sommer skal aftalen med Sport24 genforhandles. Janni står fremover for logistikken vedrørende T-shirt til børn og trænere. Vi satser på at alle børn kan få den som en tidlig julegave.


3. Corona

Corona fylder rigtigt meget men vi må prøve at holde gang i gymnastikken så godt vi kan. Vi følger løbende retningslinjerne og justerer derefter.


4. Nye haltider/nye hold

Den nye hal tages i brug 23.november. I næste sæson får vi:

 • -2 gymblokke mandag 16-19 og onsdag 16-19 i gammel hal.
 • -1 floorballblok mandag 16-22 i ny hal.
 • -Forældre/barn stadig hver lørdag – vi håber der ikke kommer så mange aflysninger pga stævner

I den forbindelse skal Puslingeholdet flyttes til onsdag. Stine og Guro undersøger om holdet allerede kan flyttes til jul og evt splittes i to hold. I næste sæson satser vi på at køre to børnehavehold fra 16-17 og 17-18.

Puslingeholdet tager selv beslutningen om de vil flytte i denne sæson. Hvis der er børn der ikke kan flytte refunderes kontingentet.


5. Floorball

Vi har indkøbt bander og mål. Floorballdamerne træner nu fast mandag aften. Vi håber på at kunne få startet juniorfloorball op – selvom det er svært under corona.


6. Puslingeholdet

Puslingeholdet skal have udpeget en primær-træner. Stine og Guro indkalder Puslingeholdet til et møde hvor der udpeges en. Samtidig diskuteres flytning til onsdag.

 

7. Hjælpepiger

Vi skal udnytte vores hjælpepiger bedre. I næste sæson skal vi sørge for at instruere dem endnu mere samt stille klare forventninger/opgaver til dem. Hold gerne et midtvejs-opstramnings-kursus.


8. Jul – julegaver

Trænere får valget mellem gin/øl/vin for 200kr.

Hjælpepigerne får et gavekort til Matas  


9. Opvisning

Vi kan næppe afholde en stor opvisning til foråret grundet corona. Derfor kan alle lægge hovedet i blød om hvilken form vi kan afvikle en form for afslutningsopvisning.


10. Redskaber vedligehold

Stine bliver redskabsansvarlig. Sammen med primærtrænerne skal redskabsrummet gås efter og vi skal finde ud at hvad vi skal have indkøbt/ repareret. Reparation skal helst foregå i sommerhalvåret hvis muligt.


11. Nyindkøb

Vi mangler Isposer og simpel førsthjælpekasse. Søren indkøber.


12. Afdelingens vedtæger

Vedtægterne er ikke at finde på holdets hjemmeside. Søren får det lagt op.